فصلنامه تحقیقات مکانیک کاربردی (JAMR) - شماره جاری