فصلنامه تحقیقات مکانیک کاربردی (JAMR) - مقالات آماده انتشار