فصلنامه تحقیقات مکانیک کاربردی (JAMR) - نمایه نویسندگان