فصلنامه تحقیقات مکانیک کاربردی (JAMR) - اهداف و چشم انداز