فصلنامه تحقیقات مکانیک کاربردی (JAMR) - واژه نامه اختصاصی