فصلنامه تحقیقات مکانیک کاربردی (JAMR) - همکاران دفتر نشریه