فصلنامه تحقیقات مکانیک کاربردی (JAMR) - فرایند پذیرش مقالات