فصلنامه تحقیقات مکانیک کاربردی (JAMR) - اصول اخلاقی انتشار مقاله