فصلنامه تحقیقات مکانیک کاربردی (JAMR) - اخبار و اعلانات